img 7906 1Jedna z nejstarších poboček CpKP Severní Morava v roce 2011 naplno obnovila svoji činnost a získala samostatného ředitele v osobě Mgr. Ivo Škrabala. Pobočka působí nejen v  Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Jejím hlavním záběrem jsou projekty místního a udržitelného rozvoje, což kromě jiného znaméná otázkám aktivní politiky zaměstnanosti. 

20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničních oblastech

Číst dál...Češi a Slováci psali své dějiny společně od roku 1918.  To se na začátku roku 1993 změnilo a Československo se rozpadlo na 2 samostatné státy. Jaké kladné a záporné dopady tento vývoj přinesl, jak se změnil život lidí žijících v příhraničních česko-slovenských regionech? Tento projekt se zaměřuje na obyvatele příhraničních oblastí a chce mapovat, co jim tato změna přinesla a co jim vzala, jak na události před dvaceti lety ohlížejí dnes a jak je ovlivňují v současnosti. Projekt nechce pouze pohlížet do minulosti, ale důležitou součástí bude i hledání možných spojnic mezi dvěma přeshraničními regiony. Podporovat přeshraniční komunikaci a hledání společných možností rozvoje.

Číst dál...

PROJEKT NOVÁ PERSPEKTIVA ABSOLVENTŮ ZE ŠUMPERSKA A JESENICKA

Číst dál...

 

Projekt nazvaný „Nová perspektiva absolventů ze Šumperska a Jesenicka“ je otevřen absolventům středních škol do 20 let věku a absolventům vysokých škol do 25 let věku z okresů Šumperk a Jeseník. Prostřednictvím podpory z Evropské unie je připraveno celé spektrum aktivit vedoucí k získání zaměstnání podle představ účastníka projektu a to vše je nabízeno ZDARMA.

V rámci jeho realizace bude podpořeno 40 osob vzděláváním, pracovním poradenstvím a bilanční diagnostikou k rozvoji a odhalení osobních klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce. Zároveň 20 z nich získá mzdový příspěvek u partnerských zaměstnavatelů zapojených do projektu na období 9 – 12 měsíců.

Projekt je zaměřen na zavedení komplexního přístupu k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů ve venkovských mikroregionech okresů Šumperk a Jeseník postižených vysokou nezaměstnaností. Realizace aktivit je rozdělena do 4 běhů po 10 osobách. První 2 běhy se uskuteční již nyní v letních měsících se zahájením v druhé polovině května, další 2 běhy jsou plánovány na zimu (od listopadu 2012). Běhy jsou vždy rozděleny mezi okresy Jeseník a Šumperk. 

Číst dál...

Průběžná evaluace osy III. Programu rozvoje venkova ČR

Centrum pro komunitní práci Moravskoslezského kraje zajišťuje expertní práce gestora za Osu III v rámci zakázky „Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013“ pro Ministerstvo zemědělství ČR. Experti se podílejí na zpracování hodnotících výstupů v rámci Osy III v rámci průběžných zpráv. Pro hodnocení pokroku, výstupů, výsledků a dopadů projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova jsou využívány různé monitorovací a evaluační metody, které jsou formulovány do konkrétních odpovědí na definované evaluačních otázky Osy III.

Číst dál...

Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center

Číst dál...Projekt je  zaměřený na snížení nezaměstnanosti a rozvoj podnikatelských aktivit především ve venkovském prostoru a je založený na uplatnění metodiky vycházející z tzv. Business and Employment Co-operative iniciatives (BECs). Podpora a systém kooperace, který uplatňuje  metoda BEC, je vhodnou formou pro sociálně podnikatelské subjekty. Metoda vede skupinu osob k získání podnikatelských kompetencí, a k tomu, aby nesli společnou odpovědnost za svá rozhodnutí, prosperitu a motivuje je ke společnému participativnímu prospěchu vedoucí ke stabilizaci a dlouhodobému rozvoji jejich vlastních firem.

Číst dál...

O lidech s lidmi – Cena za podporu místní demokracie a spolupráci s NNO

Číst dál...Projekt byl realizován ve spolupráci 5 partnerů ze čtyř zemí Visegradu. LEAD partnerem bylo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, který měl za úkol celý projekt koordinovat a vytvářet společné výstupy projektu. Za jednotlivé aktivity v zemích Visegradu byli zodpovědní ostatní partneři. Cílem projektu byla podpora participace veřejnosti na činnosti veřejné správy na místní a regionální úrovni ve všech zemích V4. Hlavními aktivitami bylo uskutečnění vzdělávacího modulu, organizování národních i mezinárodního kola soutěže „O lidech s lidmi – cena za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO“, přenos zkušeností do Chorvatska, vytvoření e-learningového vzdělávacího nástroje Moodle a publikační a propagační činnost.

Číst dál...

CpKP Severní Morava podpořili